• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 

 


 

                                                                                            

14. 05. 2019թ

 

Էթիկայի  Կոմիտեի  N 11  նիստի  

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1) ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր  Մ. Զ. Նարիմանյանի և  ԵՊԲՀ ընդհանուր և ինվազիվ   սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր Հ.Ս.Սիսակյանի կողմից ներկայացված “Հիպերխոլեստերինեմիայով պացիենտների մոտ  Phyllanthus emblica L. fruit extract (AMX160) էքստրակտի ռանդոմիզացված, պլացեբո հսկվող, զուգահեռ խմբերում, կրկնակի կույր, բազմակենտրոն հետազոտություն»:

Գրախոս՝                                                                                             պրոֆ. Զ. Տ. Ջնդոյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2) Աստղիկ ԲԿ-ի գլխավոր տնօրեն Ասատուր Մարատի Ասատրյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Որակի կառավարման համակարգի ինտեգրացված մոտեցման հիմնավորումը բուժհաստատության մակարդակում (<<Աստղիկ>> ԲԿ-ի օրինակով)>>:

Գիտական ղեկավար՝                                                                     պրոֆ. Մ. Ա. Մարդիյան

Գրախոս՝                                                                                          պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան

 

3) ԵՊԲՀ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Սոնա Ռուբենի Սարգսյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Քրոնիկական C հեպատիտով հիվանդների ժամանակակից հակավիրուսային բուժման ազդեցությունը Ինտերլեյկին-10 և լյարդի ֆիբրոզի գործընթացի վրա>>: 

Գիտական ղեկավար՝                                                               պրոֆ.   Ն. Մ. Գյուլազյան

Գրախոս՝                                                                                     բ.գ.թ.   Գ. Ս. Հակոբյան  

 

3) ԵՊԲՀ Հանրային առողջուոթյան ֆակուլտետի   մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների թեզերի քննարկում, գրախոս՝   պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան

 1. Արևիկ Արմենակյան «8-17 տարեկան ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կյանքի որակի գնահատումը Վայոց Ձորի մարզում» 

Գիտական ղեկավար՝   Սականյան Գաննա Համլետի   

 1. Լիլիթ Սևադայի Ղազարյան «Սյունիքի մարզի տարեց բնակչության ապրելակերպի հիգիենիկ բնութագիրը»  

Գիտական ղեկավար՝    Գոհար Վլադիմիրի Ալեքսանդրյան 

 1. Հակոբյան Մերի «Տարեցների խնամքի կենտրոնի ծառայությունների ուսումնասիրությունն ու բարելավման ուղիների մշակումը»  

Գիտական ղեկավար՝  Սոֆյա Մկրտչյան  

 1. Լիլյա Երանոսյան «12-18 տ. դպրոցահասակների շրջանում ճարպակալման տարածվածությունը և ռիսկի գործոնները Երևան քաղաքում»

Գիտական ղեկավար՝   Սականյան Գաննա Համլետի  

 1. Լիլիթ Սարգսյան «Ք.Երևանում գանգուղեղային տրավմաների կառուցվածքը և պատճառների պրոսպեկտիվ հետազոտություն»

Գիտական ղեկավար՝ Ա. Է. Թադևոսյան

 1. 6. Համբարձումյան Լիլիթ «21-րդ դարի տեխնոլոգիաների երկարաժամկետ կիրառման հետևանքները 5-12տարեկան երեխաների շրջանում տեսողության վրա»

Գիտական ղեկավար՝     Դավիթ Մելիք-Նուբարյան

 1. Իսկանդարյան Շուշանիկ «Հեմոդիալիզային թերապիայի ծառայության որակի ուսումնասիրությունն Երևան քաղաքում»

 Գիտական ղեկավար՝    Վահագն Ռաֆիկի Բարսեղյան

 1. Սոֆյա Վարդազարյան«25-50 տարեկան կանանց շրջանում, կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղաժամ հայտնաբերման մեթոդների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը՝ Երևան քաղաքում»

Գիտական ղեկավար՝  Սականյան Գաննա Համլետի  

 1. Կարեն Ալեքսանյան «Երևան քաղաքում գործող ստոմատոլոգների կադրային ռեսուրսների կառուցվածքը և ծանրաբեռնվածության ուսումնասիրությունը»

Գիտական ղեկավար՝   Ա. Է. Թադևոսյան

 1. Մարիամ Թորոսյան «Հետծննդյան դեպրեսիայի հայտնաբերման և վարման վերաբերյալ իրազեկվածությունը` մանկաբարձ-գինեկոլոգների շրջանում»

Գիտական ղեկավար՝   Մ. Խուրշուդյան                                      

 1. Նելլի Թանգամյան <<Հակաբեղմնավորիչների մասին իրազեկվածությունը և հակաբեղմնավորիչների կիրառումը 20-45 տարեկան կանանց շրջանում Երևան քաղաքում և Արարատ մարզի Ազատավան և Մխչյան գյուղերում>>

Գիտական ղեկավար՝    Նաիրա Սեգեևա                                     

Բժիշկ-մարմնամարզուհի Հուրի Գեբեշյանը հանդիպել է ԵՊԲՀ ուսանողներին

30.04.2019
Բժշկական համալսարանն այսպիսի մաստերկլասներով ուսանողներին օգնում է մոտիվանալ, նախապես պատրաստվել բժիշկի կարիերայի ...