• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 

 


   18.09. 2019թ                                                                                Էթիկայի  Կոմիտեի  N 1  նիստի                                                                        ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1)  ԵՊԲՀ ԳՀԿ Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիայի գիտաշխատող, բ.գ.թ., Նատալիա Ստեփանի Թադևոսյանի  բժշկական  գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Քլորօրգանական թունաքիմիկատներով աղտոտվածության հիգիենիկ գնահատականը Հայաստանում և ռիսկերի նվազեցման ուղիների հիմնավորումը»:   

Գրախոս՝                                                                                           պրոֆ.  Լ.Ռ. Ավետիսյան

 

2) ՖԱՅԴԵՔ Արմենիա Հիմնադրամի գլխավոր համակարգող, հետազոտող՝ Կարինե Բաղդասարովայի կողմից իրականացվող <<Համաճարակաբանական հետազոտությունների շարք Երևան, Աբովյան, Արմավիր և Իջևան քաղաքների ընտրված բուժհաստատություններում ՄՊՎ բեռը նկարագրելու համար>> ծրագրում լրացումների  քննարկում՝

 

 1. Հետազոտության արձանագրությունը փոփոխվել է, քանի որ ավելացվել է հետազոտության նմուշների քանակը: Համապատասխան լրացումները կարող եք տեսնել կարմիրով նշված Աղյուսակ 3ում, 6.4 և 7.2 բաժիններում:

 

2.Համաձայնության ձևի 2րդ էջում փոխված է նմուշների թիվը, ավելացվել է 50-ով:

 

3.Ռիսկի գործոնների հարցաշարում փոխված են 16 և 18 հարցերի տեղերը և 16րդ հարցից հանված է “տարբեր” բառը

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի Քիմիաթերապիայի կլինիկայի կլինիկական հոգեբան Եվա Ասրիբաբայանի «Ուռուցքաբանների շրջանում հուզական այրման համախտանիշի ուսումնասիրումը հայաստանում» գիտահետազոտական աշխատանքի  քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                            բ.գ.թ. Գ. Ն. Թամամյան    

 

             

4) ԵՊԲՀ հետբուհական կրթության մաշկավեներաբանության  և կոսմետոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Հելեն Ղազարի Ազարյանի  բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝  «Կանանց դեմքի մաշկի լուսածերացման կա­­ռուց­ված­քա­գոր­ծա­ռու­­թա­յին հետաճական փոփոխությունները և նրանց շտկումը»:

Գիտական ղեկավար՝                                                                     պրոֆ.  Խ. Մ. Խաչիկյան

Գրախոս՝                                                                                           դոց. Գ. Ա. Հարությունյան

 

5)  <<Դիալաբ>> ԲԿ-ի բժիշկ-ռադիոլոգ Աննա Ռուբիկի Խաչատրյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի հանգուցավոր գոյացությունների համալիր գերձայնային  ախտորոշման մեջ և դրանց պատկերավորման առանձնահատկությունները օրգանի դիֆուզ ախտահարման պայմաններում>>: 

Գիտական ղեկավար՝                                                                    պրոֆ. Գ. Ջ. Վարդանյան 

Գրախոս՝                                                                                         դոց. Գ. Ա. Ավետիսյան  

 

6) ԵՊԲՀ Նորմալ անատոմիայի ամբիոնի ասիստենտ Անահիտ Գրիշայի Մարտիրոսյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Բարակ աղիների և որդանման ելունի լիմֆոիդ ապարատի կառուցվածքաֆունկցիոնալ բնութագիրը փորձարարական CRUSH համախտանիշի ժամանակ>>:

Գիտական ղեկավար՝                                                   պրոֆ. Ա. Վ. Ազնաուրյան

Գրախոս՝                                                                        պրոֆ.  Ն. Գ. Խոստիկյան     

                                                             

7) ԵՊԲՀ Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս  Գրետա Ռաֆայելի Ուլիխանյանի կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝  «Ուրցադաղձ վայրի ռեհանաուրցանմանի (ziziphora clinopodioides lam.)  ստանդարտավորման ֆիզիկաքիմիական մեթոդների մշակումը»:

Գիտական ղեկավար՝                                                                     դոց.  Ն. Բ. Չիչոյան

Գրախոս՝                                                                                          դոց.  Ա. Գ. Ժամհարյան

                                                                                    

8) Նորք ԻԿՀ-ի բժիշկ օրդինատոր  Թեհմինե Նապոլեոնի Ղալեչյանի <<Ընդերային լեշմանիոզով հիվանդ երեխաների մոտ (ոչ ՄԻԱՎ վարակակիր)  իմուն համակարգի պաթոլոգիան>> թեմայով հետազոտության քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                            պրոֆ. Ա. Ա. Սարգսյան

 

9) ԵՊԲՀ   Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս Վահե Գերմանի Հովհաննիսյանի դեղագործական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Հայաստանի  տարբեր մարզերում մշակվող կատվախոտ դեղատու (Valeriana officinalis L.) և կատվախոտ սրտային (Valeriana cardiola L.) տեսակների հումքերի համեմատական ֆարմակոգնոստիկ վերլուծությունը>>:

Գիտական ղեկավար՝                                                                     դոց.  Ն. Բ. Չիչոյան

Գրախոս՝                                                                                          դոց.  Ա. Գ. Ժամհարյան                                                                 

                                                                                                                                                                                            

 10) ԵՊԲՀ Վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոս Արեգ Արտակի Պետրոսյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝  «12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը»:

Գիտական ղեկավար՝                                                                    պրոֆ. Ս. Ա. Ստեփանյան                                  

Գրախոս՝                                                                                          դոց. Ռ. Գ. Մուրադյան                                                                                      

 

11)  ԵՊԲՀ  Սրտային վիրաբուժության ասպիրանտ  Հովհաննես Սուրենի Ավդալյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Աորտալ փականի վիրահատության Ռոսսի պրոցեդուրայի հայկական մոդիֆիկացիայի (Կրկնակի Ռոսս պրոցեդուրա) միջին և հեռակա արդյունքների գնահատումը>>: 

Գիտական ղեկավար՝                                                                    պրոֆ.  Մ. Մ. Միրիջանյան  

Գրախոս՝                                                                                           դոց.     Ռ.  Գ. Մուրադյան                                                            

                                                                                                                                

12) ԵՊԲՀ  Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի  առկա ասպիրանտ Արթուր Մուշեղի Մելքոնյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝  «Աղիքային միկրոֆլորայի և լեյկոցիտներում L-արգինինի նյութափոխանակության տեղաշարժերը տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում»:

Գիտական ղեկավար՝                                                                    պրոֆ. Ե. Մ. Աղաջանովա

Գրախոս՝                                                                                          դոց.   Ռ. Լ. Մարկոսյան                                                                                     

                                                                                                                                

13) ԵՊԲՀ Հանրային առողջուոթյան ֆակուլտետի   մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողների թեզերի քննարկում, գրախոս՝   պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան

 

 1. Վահե Հարությունյան  «Սիսիան համայնքում կանանց իրազեկվածությունը  և վերաբերմունքը արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգի վերաբերյալ»

Գիտական ղեկավար՝     Կարինե Կենտենյանց

 

 1. Կելլի Կուլիկովա «Սեռով պայմանավորված բռնությունը որպես հանրային առողջության խնդիր Երևանում»      

Գիտական ղեկավար՝   Ա. Է. Թադևոսյան  

 

                                         

Թիմային շուրջօրյա աշխատանք՝ մանկական կյանքերի փրկության համար

21.08.2019