• Հայ
 • Рус
 • Eng

Առողջապահական իրավունք

Երևանի պետական բժշկական համալսարանում «Իրավունք» առարկա դասավանդ­վում է 1977 թվականից:

Մինչև 1988 թվականը դասավանդվել է որպես «Խորհրդային իրավունք» առարկա:

1988 թվականից 2012 թվականը դասավանդվել է որպես «Իրավագիտություն» առարկա:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանում «Իրավունք» առարկա դասավանդ­վում է 1977 թվականից:

Մինչև 1988 թվականը դասավանդվել է որպես «Խորհրդային իրավունք» առարկա:

1988 թվականից 2012 թվականը դասավանդվել է որպես «Իրավագիտություն» առարկա:

Կարդալ ավելին
Փակել

 

2012 թվականին, առաջինը Հայաստանում՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում հիմնադրվել է մասնագիտացված «Առողջա­պահական իրավունք» առարկան:

«Առողջապահական իրավունքը» իրավահա­մակարգ է, որն առողջությանն ու բժշկությանն առնչվող իրավունքի ճյուղերի որոշակի իրավահարաբերությունների համա­կցութ­յուն է և իր մեջ ներառում է սահմանադրական իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքի, վարչական իրավունքի, քրեական իրավունքի, կորպորատիվ իրավունքի և իրավունքի այլ ճյուղերի որոշակի մասեր:

«Առողջապահական իրավունքի» ոլորտի իրավահարաբերությունների և հետազոտութ­յունների առարկան առողջության իրավունքն է, առողջապահական իրավահամակարգը, բժշկական գործունեությունը, պացիենտների և բժիշկների իրավուքներն ու պարտակա­նությունները, բժշկական էթիկայի կանոնները, բուժաշխատողների պատասխանատվությունը, առողջապահական կազմակերպութ­յունները, պետության դերը առողջապա­հության, բժշկական օգնության և սպասարկման հարաբերություններում, առողջապահության կազմա­կերպման գործում:

«Առողջապահական իրավունք» առարկան նախատեսված է և դասավանդվում է բժշկական պետական համալսարանի Ընդհանուր բժշկության, Ստոմատոլոգիական, Դեղագիտական, Հանրային առողջության, Ռազմաբժշկական ֆակուլտետներում, կլինիկական օրդինատուրայում, ինտերնատուրայում, ասպիրան­տուրայում, Քոլեջում:

Նախատեսված է նաև առողջապահական իրավունքի դասընթացներ իրավաբանների, առողջապահության կազմակերպիչների և այլ մասնագետների համար:

«Առողջապահական իրավունք» առարկան իր մեջ ներառում է նաև «Իրավունքի հիմունքներ» համառոտ կուրսը:

Առարկան ամփոփված է դասա­խոսությունների ժողովածուի մեջ, որը ներառում է հետևյալ թեմաները.

 • Առողջապահական իրավունքի առարկա,
 • Իրավունքի հասկացությունը,
 • Սահմանադրական իրավունքի հիմունքներ,
 • Մարդու իրավունքներ,
 • Աշխատանքային իրավունքի հիմունքներ, բուժաշխատողներ,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական միջոցները,
 • Առողջության իրավունք,
 • Առողջապահական իրավունքի համակարգը,
 • Միջազգային առողջապահական իրավական փաստաթղթեր,
 • Պացիենտի իրավունքներն ու պարտականությունները,
 • Բժշկի իրավունքներն ու պարտականությունները, բժշկական էթիկայի կանոններ,
 • Բուժաշխատողների միջազգային իրավական պաշտպանությունը զինված ընդհարումների ժամանակ,
 • Պատասխանատվությունը առողջապահության ոլորտում (կարգապահական, քաղաքացիական, քրեական, վարչական),
 • Առողջապահության ոլորտի իրավաօրենսդրական բարեփոխումները,
 • Առողջության պարտադիր ապահովագրության դերը առողջության իրավունքի ապահովման ընթացքում,
 • Առողջապահական կազմակերպություններ:

«Առողջապահական իրավունքի» դասախոսական խումբը համալրված է պրակտիկ և գիտնական դասախոսներով:

«Առողջապահական իրավունք» խումբը համագործակցում է Երևանի պետական համալսարանի, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի իրավունքի ամբիոնների և ուսումնագիտական այլ հաստատությունների հետ:

Աշխատակազմ