• Հայ
 • Рус
 • Eng

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2016/2017 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Բուժական գործ,
 • Հանրային առողջություն և առողջապահություն,
 • Ֆարմացիա,
 • Բուժական գործ զինված ուժերում

«Բուժական գործ», «Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտություններով մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը 2 տարի է, «Հանրային առողջություն և առողջապահություն» մասնագիտությամբ 1,5 տարի, «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ՝ 1 տարի:

Մագիստրատուրայի ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերն են՝

 • դիմում ռեկտորի անունով (ձեռագիր).
 • դիպլոմի և դիպլոմի հավելվածի պատճենները.
 • անձնագրի պատճենը.
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկը՝ համապատասխան պատճեններով (առկայության դեպքում).
 • «Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությությամբ դիմորդները ներկայացնում են ՀՀ պաշտպանության նախարարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված տեղեկանք՝ մագիստրատուրա ընդունվելու պիտանելիության մասին.
 • 4 լուսանկար՝ 3-4 չափի.
 • նախորդ տարիների շրջանավարտների դեպքում համառոտ ինքնակենսագրություն (ժամանակագրական շարադրությամբ):

2015-2016 ուստարվա ԵՊԲՀ-ի բակալավրիատի շրջանավարտների համար

Դիմումներն ընդունվում են 2016թ. հուլիսի 11-ից մինչև հուլիսի 22-ը՝ համապատասխան դեկանատներում:


Այլ բուհերի շրջանավարտների համար

Դիմումներն ընդունվում են 2016թ. հունիսի 27-ից մինչև հուլիսի 4-ը՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում:

- «Բուժական գործ» և «Ֆարմացիա» մասնագիտություններով փորձնական համակարգչային քննության օրը՝ 08.07.16թ. ժամը՝ 1000: Ընդունելության միջառարկայական համակարգչային քննության օրը՝ 14.07.2016թ., ժամը՝ 1000 :

- «Հանրային առողջություն և առողջապահություն» մասնագիտությամբ հարցազրույցի օրերն են՝ 18.07-19.07.16, ժամը՝ 1100:


Երևանի ՄՀերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 2016/2017 ուստարվա՝ պետության կողմիցուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճարուսուցմամբ մագիստրոսիկրթական ծրագրով տեղերը

Ծած-
կագիր

Մասնագիտությանանվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձիլրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)հատկացված տեղերը

ընդամենը

առանց տարկետման

իրավունքի

տարկետման

իրավունքով

     

ընդամենը

այդ թվում բանակից զորացրված

 

091101.00.7

Բուժական գործ

38

20

3

18

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

10

5

-

5

091601.00.7

Ֆարմացիա

9

5

1

4

091202.00.7

Բուժական գործ զինված ուժերում

10

0

-

10

 

Մագիստրատուրայի ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող մագիստրոսների ուսման վարձաչափերը ՝

 • բուժական գործ - 900000 (ինը հարյուր հազար) դրամ,
 • հանրային առողջություն և առողջապահություն - 500000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ,
 • ֆարմացիա - 650000 (վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Ուսումնամեթոդական վարչություն


2017-2018 ուս. տարվա ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

 

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

VI կուրս

VII կուրս


Ստոմատոլոգիական  ֆակուլտետ


Դեղագիտության ֆակուլտետ

 

 

 


 Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ 

 

 


 Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ 

Թումանյանի Արեգ որդու Արեգ թոռը

16.04.2018
Թումանյանի թանգարանի շարժապատկերում Ամենայն հայոց բանաստեղծի դերը խաղաց Սանկտ-Պետերբուրգի ամենահայտնի իմունոլոգը՝ ...