• Հայ
  • Рус
  • Eng

Պատմություն

Երևանի Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի (ԵՊԲՀ) քոլեջը միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատություն է, որը գործում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կազմում:

1996 թվականի սեպտեմբերից հիմնադրվեց  Հայ-Ֆրանսիական քոլեջը՝  ԵՊԲՀ-ի և ֆրանսահայ բարերար երջանկահիշատակ պորֆեսոր Հենրի Հովհաննիսյանի նախաձեռնությամբ: Կազմակերպվում էր ուսուցում «քույրական գործ» «ատամնատեխնիկական գործ» և «դեղագործություն» մասնագիտություններով:

1997թվականի հոկտեմբերի 14-ին համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքում բացվեց հագեցած ատամնատեխնիկական լաբորատորիա՝  նախատեսված քոլեջի «ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ ուսանողների մասնագիտական դասընթացներն անցկացնելու համար:

2009-2012 թվականներին քոլեջում դադարեցվեց ընդունելությունը:

2013 թվականից վերաբացվեց որպես ԵՊԲՀ քոլեջ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի կազմում: Կազմակերպվում էր ուսուցում «ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ:

2014 թվականից ՀՀՊՆ-ի հետ պայմանագրի շրջանակներում բացվեց  «բուժական գործ» մասնագիտությունը:

2015 թվականից առ այսօր քոլեջը գործում է որպես ԵՊԲՀ-ի առանձին ստորաբաժանում:  

2017 թվականից քոլեջում վերսկսվեց ուսուցումը «քույրական գործ» և «դեղագործություն» մասնագիտություններով և ավելացավ «լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությունը:

Քոլեջի դեկանատ

Քոլեջը ղեկավարում է դեկանը: Դեկանատը քոլեջի ղեկավար մարմինն է, որը զբաղվում է քոլեջի ընդունելությամբ, ուսումնամեթոդական, կազմակերպչական և կարգապահական աշխատանքներով: Այն ծավալում և կոորդինացնում է ամբիոնների և ուսանողների հետ տարվող ամենօրյա աշխատանքները: 

Ընդունելություն

Ոլորտային մասնագիտություններով՝ այդ թվում ԵՊԲՀ քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների գծով դիմորդի դիմում հայտը և փաստաթղթերը ներկայացվելու են էլեկտրոնային տարբերակով՝ dimord.emis.am կայքի միջոցով, մինչև սույն թվականի օգոստոսի 3-ը ներառյալ՝ ժամը 18:00:

ԵՊԲՀ քոլեջի «կենսաբանություն» առարկայից ընդունելության քննությունը անցկացվելու է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 2) սույն թվականի օգոստոսի 5-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Դիմորդը էլեկտրոնային եղանակով՝ dimord.emis.am կայքի միջոցով, լրացնում է դիմում հայտը, որն իր մեջ ներառում է անձնական տվյալները (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), ինչպես նաև Հանրային ծառայության համարանիշը կամ օրենքով սահմանված կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը և կից ներբեռնում է նաև` 

1)  լուսանկար,

2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

5) Դիմորդի՝ արտոնյալ կարգով ընդունվելու դեպքում՝ ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,

6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճեները (առկայության դեպքում),

8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթի պատճենը (առկայության դեպքում),

9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),

10) Դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը:

Ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանաված կարգով պատասխանատվության: 

Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտության հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:

Դիմորդի դիմում հայտը կարող է մերժվել ընդունող հանձնաժողովի կողմից դիմորդի դիմում հայտի և/կամ փասթաթղթերի թերի ներկայացման դեպքում, եթե թերությունները դիմորդի կողմից չեն վերացվում` այն ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ` (ս.թ. օգոստոսի 2-ը) նշելով մերժման հիմքը, ինչպես նաև առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ըստ կրթության հիմքի և մասնագիտության (բացառությամբ արվեստի ոլորտի) 10 դիմում հայտից քիչ լինելու դեպքում`  դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ, որի մասին նույն օրը տեղեկացվում է դիմումատուին հեռախոսակապի և դիմումատուի էլեկտրոնային հասցեի միջոցով:

Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, (Հ/Հ 11500166513800 Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ բանկ) հաշվեհամարին վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Դիմորդի ներկայացրած էլեկտրոնային դիմում հայտը հաստատելու դեպքում համակարգը դիմորդին տրամադրում է էլեկտրոնային քննաթերթիկ, որի թղթային տարբերակը դիմորդը պարտավոր է ներկայացնել «կենսաբանություն» առարկայից ընդունելության քննությանը ներկայանալիս: 

 Տեսանյութ

 

 «Կենսաբանություն» առարկայի քննական տոմսի նմուշ, հարցաշար, գրականության ցանկ և փաստաթղթերի ցանկ.

*Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով դիմորդների համար (9-րդ դասարան)

 

 

 

 

*Միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով դիմորդների համար (12-րդ դասարան)

 

 

 

 

Ուսուցում

ԵՊԲՀ քոլեջը միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություն է, որտեղ ուսուցանվում են «Քույրական գործ», «բուժական գործ», «ատամնատեխնիկական գործ», «դեղագործություն» և «լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությունները:

«Քույրական գործ» մասնագիտությամբ ուսուցումը  հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով ուսանողների համար կազմակերպվում է 4 տարով, իսկ միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով ուսանողների համար՝ 3 տարով:

«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ ուսուցում  կազմակերպվում է ՀՀՊՆ պետպատվերով միայն հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով տղաների համար: Ուսման տևողությունը 4 տարի է: Ուսումն ավարտելուց հետո զորակոչվում են ծառայության 3 տարով՝ որպես բուժակ-ենթասպա: Ստանում են ենթասպայի համար սահմանված աշխատավարձ և օգտվում համապատասխան բոլոր արտոնություններից (հիմք՝ ՀՀՊՆ նախարարութան հետ պայմանագիր):

«Ատամնատեխնիկական գործ», «դեղագործություն» և «լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտություններով ուսուցումը  հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով ուսանողների համար կազմակերպվում է 3 տարով, իսկ միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով ուսանողների համար՝ 2 տարով:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն լեզվով: Ներկայումս քոլեջում սովորում են շուրջ 150 ուսանող: Ուսանողների շաբաթական ժամային ծանրաբեռնվածությունը 36 ակադեմիական ժամ է: Դասընթացներն անցկացվում են համալսարանական տեսական և կլինիկական ամբիոններում: Ուսումնական գործընթացում տեսական գիտելիքների հետ մեկտեղ խիստ կարևորվում են նաև գործնական հմտությունները: ԵՊԲՀ կլինիկական ամբիոններում և կլինիկական սիմուլյացիոն կենտրոնում,  դասախոսների հսկողության տակ, ուսանողներն ինքնուրույն կատարելով ուսումնական ծրագրով նախատեսված գործնական առաջադրանքներ, կարողանում են ոչ միայն տեսականորեն ուսումնասիրել մասնագիտական առարկաները, այլ նաև հմտանալ գործնական աշխատանքում: Ուսանողներին տրամադրում են անհրաժեշտ բոլոր նյութերը և սարքավորումները՝ ուսումնական գործընթացն առավելագույնս մոտեցնելով իրական աշխատանքային պայմաններին: Քոլեջի ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնակցելու ԵՊԲՀ-ում իրականացվող գիտական աշխատանքներին:

ԵՊԲՀ քոլեջի շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ: 

Կրթական ծրագրեր

Ուսուցումը կազմակերպվում է մոդուլային ծրագրերով: Յուրաքանչյուր առարկայի համար հստակ սահմանվում է ուսանողից պահանջվող տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները: 

Ուսումնական մոդուլային ծրագրերը կազմված են ԵՊԲՀ տեսական և կլինիկական ամբիոնների դասախոսների կողմից՝ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան:

Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով ընդունված ուսանողներն առաջին տարվա ընթացքում ուսումնասիրում են հանրակրթական առարկաներ, որոնք դասավանդում են «Հերացի» ավագ դպրոցի լավագույն ուսուցչուհիները:

Ուսումնառության ընթացքում խստորեն ստուգվում են տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները:

Ուսումնասիրվող հանրակրթական  առարկաներն են (հիմնական ընդ. կրթության հիմքով I կուրս).

Հանրահաշիվ, երկրաչափություն, հայոց լեզու, հայ գրականություն, քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, կենսաբանություն, հայոց պատմություն, օտար լեզու, ռուսաց լեզու, հասարակագիտություն, ֆիզդաստիարակություն, համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ, ՆԶՊ:

 

Բժիշկների շարքերը համալրվեցին 889 երդվյալով

06.07.2020
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի պատմական շենքի բակում Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական ...