• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմը

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am


Էթիկայի  Կոմիտեի  N 2  նիստի

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

18.10.2018 թ.

 

 1. Բժշկական մանրէաբանության ամբիոնի վարիչ՝ պրոֆ. Վլադիմիր Արմենակի Շեկոյանի կողմից ներկայացված <<Աղիքային բիոտոպի նորմալ միկրոֆլորայի փոփոխությունները ու դրա ներկայացուցիչների տրանսլոկացիան ներքին օրգաններ հիպոկինետիկ սթրեսի պայմաններում և ԳԱԿԹ-ի համուղղող ազդեցության առանձնահատկությունները>> գիտական աշխատանքի քննարկում:  

Գրախոս՝     պրոֆ. Գ. Ս. Վարդանյան      

 

 1. ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար՝ պրոֆ. Արտո Վրեժի Զիլֆյանի կողմից ներկայացված <<Պոլիամինների դերը, մի շարք սոմատիկ հիվանդությունների պաթոգենեզում, ախտորոշման և կանխորոշման գործընթացում>> գիտական թեմայի քննարկում:

 

Գրախոս՝         հիմք ընդունելով Գիտակոորդինացիոն խորհրդի 2017թ. հունիսի 7- ի, թիվ 4 նիստի արձանագրությունից քաղվածքը

                                                                                          

 1. ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի պրոֆ. Կարինե Թոխունցի կողմից ներկայացված “Combined administration of dienogest and LNG-IUS Mirena with the purpose of prevention of complications and side effects of the IUS” հոդվածի քննարկում:

 

Գրախոս՝     դոց.  Ա. Է. Խոնդկարյան 

 

 1. ԵՊԲՀ վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի հայցորդ՝ Տիգրան Աշոտի Մուրադյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի  գիտական   աստիճանի   հայցման   ատենախոսության քննարկում   հետևյալ   թեմայով՝ <<Կատարային ոսկրի քայքայման կանխարգելումը նոր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի կիրառմամբ>>:

Գիտական  ղեկավար`       պրոֆ.  Ա. Յ. Պողոսյան  

Գրախոս՝     պրոֆ. Վ. Գ. Տատինցյան

 

 1. ԵՊԲՀ ՄՇԿ բաժնի ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտությունների բաժնի պետ Գագիկ Արամի Խաչատրյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով ՝ << Ատամների կարիեսի արդյունավետ բուժման նպատակով տարբեր մեթոդների կիրառման կլինիկական հիմնավորումը տարբեր մանկական տարիքային շրջաններում>>:  

Գիտական ղեկավար`        դոց.   Ի. Ֆ.  Վարդանյան

Գրախոս՝     պրոֆ. Վ. Գ. Տատինցյան

 

 1. ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Աննա Արտաշեսի Տեր-Մարգարյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով ՝ << Սրտամկանի սուր իշեմիայի պարագայում նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկի գործոնների ստրատիֆիկացիան և նրանց պրոգնոստիկ նշանակությունը հիվանդության կլինիկական ընթացքի վրա>>:

Գիտական ղեկավար`        պրոֆ. Ս. Վ. Գրիգորյան

Գրախոս՝     պրոֆ.   Է. Ե. Նազարեթյան 

 1. ԵՊԲՀ ԸԲՖ ուսանողուհի Մարիամ Արմենակի Գրիգորյանի կողմից ներկայացված << Լյարդի հյուսվածքային ինժեներիան որպես լյարդի հիվանդությունների բուժման նոր մեթոդ>> գիտահետազոտական աշխատանքի քննարկում:  

Գրախոս՝        պրոֆ. Գ. Ս. Վարդանյան      

Հիշողության ֆիզիոլագիա

09.10.2018
Ի՞նչ է հիշողությունը և ո՞վ է պատասխանատու օրգանիզմում հիշողության համար:  ԵՊԲՀ ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ ...